תקנון

תקנון האיגוד הישראלי לרפואה דחופה

 1. שם האיגוד

          בעברית –    "האיגוד הישראלי לרפואה דחופה".

          באנגלית – The Israeli Association for Emergency Medicine .

יקרא בקיצור "האיגוד".

 1. תוקף וסמכות

האיגוד הינו הארגון היציג והמוסמך של הרופאים העוסקים ברפואה דחופה.

האיגוד הינו איגוד מקצועי-מדעי, מהווה חלק בלתי נפרד מהר"י ומוקם מכח תקנות 247-275 ויונק את סמכויותיו מתקנות אלה.

האיגוד פועל מתוך אישור שניתן ע"י הועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בישראל ולזו הזכות לבקר את האיגוד.

האיגוד מאמץ את תקנות 247-275 של תקנון הר"י.

כל תקנה מתקנון האיגוד ו/או כל החלטה או פעולה של האיגוד שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה – בטלה מעיקרה

 1. מטרות

א. האיגוד מאפשר לחבריו ועמיתיו את הזכות להתאגד להביע דעה, לקדם, לחקור, להשתתף בכינוסים מדעיים, ללמוד את רזי הרפואה הדחופה.

ב. האיגוד ישקוד ויטפח את קידום הרפואה הדחופה בישראל.

ג. האיגוד רואה חשיבות בפעילות מדעית ומחקרית בין חבריו.

ד. האיגוד רואה חשיבות בהשתלמויות מקצועיות בקרב חבריו.

ה. האיגוד רואה חשיבות בארגון כנסים מדעיים.

ו. האיגוד רואה חשיבות רבה ביצירת קשרים מדעיים, חברתיים עם ארגונים ברפואה דחופה בעולם.

ז. האיגוד יפעל לקידום העיקרון כי העבודה במלר"ד תתנהל במשך 24 שעות ותעשה ע"י המומחים ברפואה דחופה ומתמחי המלר"ד בכל המשמרות באחריות מנהל המלר"ד.

ח. האיגוד רשאי להצטרף לכל ארגון מקצועי בין לאומי לאחר אישור באסיפה הכללית.

 1. חברות

באיגוד שש קבוצות של חברים:

חבר מלא – חבר הר"י בעל תואר מומחה ברפואה דחופה ישראלי ועיסוקו העיקרי הינו רפואה דחופה.

חבר – חבר הר"י מתמחה ברפואה דחופה או כל חבר הר"י אחר שעיקר עיסוקו אינו רפואה דחופה.

חבר נילווה – רופא בעל רשיון זר שעיקר עיסוקו בארצו רפואה דחופה.

עמית – איש רפואה שאיננו רופא (אחיות, פרמדיקים, אנשי מד"א, חובשים, עו"ס) ועיקר עיסוקו רפואה דחופה.

חבר כבוד – זה אשר האיגוד מבקש להוקירו על תרומתו המיוחדת למקצוע רפואה דחופה בארץ ו/או חבר מלא שפרש לגמלאות.

בסעיפים 1-5 תנאי מוקדם להגדרתם כחבר הינו תשלום המס המוטל, חבר כבוד פטור מתשלום המס.

חברותם של החברים הגמלאים נמשכת באותן זכויות למעט הזכות להיבחר.

חבר מלא שפרש לגמלאות יוענק לו תואר חבר כבוד.

 1. קבלת חברים

המבקש יגיש בקשה בכתב להתקבל לשורות האיגוד.

לחבר מלא – תוגש הבקשה בכתב למזכיר בצרוף צילומי תעודת מומחה ברפואה דחופה. לאחר אישורו בועד, ברוב קולות, תועלה המועמדות באסיפה הקרובה ותאושר בטקס מיוחד.

לכל סוגי החברות/עמית האחרים, תוגש הבקשה בכתב ויצורפו המסמכים הרלבנטים למזכיר שיביא המועמדות להחלטת הועד. לאחר החלטה ברוב יתקבל המועמד בהתאם לדירוג והודעה תפורסם לכל רשימת חבר מלא.

דחיית בקשה – אם החליט הועד לדחות בקשה עליו לנמק החלטתו בכתב ולאפשר למבקש הזדמנות נאותה להופיע בפניו ולטעון טענותיו. באם טענותיו לא יתקבלו תינתן למבקש אפשרות ערעור לבית הדין של הר"י אשר הכרעתו בעניין תהיה סופית.

חבר כבוד – מועמד לתואר חבר כבוד יכול להיות מוצע ע"י כל חבר מלא בצרוף נימוקים. ההצעה תוגש למזכיר הועד אשר יעלה אותה לדיון בועד. החלטת/המלצת הועד תוגש לאסיפה הכללית לה הזכות לאשר הענקת תואר חבר כבוד באם יהיה רוב מוחלט. זאת פרט לחבר מלא שפרש לגימלאות לו יוענק התואר "חבר כבוד" עם פרישתו לגמלאות.

ערעור – ערעור על קבלת חברים מכל סוג יכול להגיש כל חבר מלא. הערעור ידון בועדת ביקורת שאת החלטתה תפרסם תוך שבוע. הזכות לערער שמורה גם למועמד ואף הוא יוגש לועדת הביקורת.

 1. הפסקת חברות באיגוד

חברות באיגוד נפסקת, באופן זמני או לצמיתות, הכל לפי העניין, במקרים הבאים:

עם מותו של החבר.

עם הודעתו על פרישה מהאיגוד.

עם יציאתו או הוצאתו כחוק מההסתדרות הרפואית.

עם עזיבתו את העבודה ברפואה דחופה כעבודה עיקרית (אך אז הוא יכול להיות במעמד של "חבר").

אם נשלל רשיונו לעסוק ברפואה, לצמיתות או לזמן מוגבל – למשך תקופת השלילה.

הוועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד אם החבר לא שילם מס במשך 12 חודשים רצופים, למרות שלוש הודעות שנשלחו אליו בכתב וכאשר חלפו לפחות 30 יום בין הודעה להודעה.

הוועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד אם שוכנע הועד בקיומן של סיבות שהיו מונעות, אילו היו ידועות קודם לכן, את קבלתו לארגון.

הוועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד אם שוכנע הוועד, כי החבר פעל בניגוד לתקנון או מדיניות האיגוד או הר"י ו/או נגרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד או להר"י ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית משפט מוסמך או וועדת האתיקה של הר"י.

בכל מקרה בו תידון הוצאתו של חבר מהאיגוד, תינתן לחבר הודעה בכתב כמו גם ההזדמנות הנאותה להופיע בפני הועד ולטעון טענותיו. אם הוחלט להוציאו מהאיגוד, תינתן לו על כך הודעה בכתב והחבר רשאי לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת בתוך חודש ימים מיום מתן ההחלטה.

על החלטת ועדת הביקורת יש לחבר זכות ערעור בפני בית הדין של הר"י אשר הכרעתו בעניין תהיה סופית.

גימלאות. חבר מלא אשר פרש לגימלאות מטעמי גיל או מחלה, יוענק לו תואר חבר כבוד.

חו"ל. חברים השוהים בחו"ל, יהיו פטורים ממיסי חבר וזכויותיהם יקבעו ע"י הועד.

 1. זכויות וחובות

א. להנות מכל השרותים והפעולות של האיגוד.

ב. זכותו של חבר מלא לבחור ולהבחר למוסדות האיגוד בכפוף לתקנון.

ג. באסיפות שתוגדרנה פרופסיונלית, זכות ההשתתפות בהם שמורה אך ורק לחבר מלא.

ד. כל חבר/עמית, זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואזורים של האיגוד.

על חברי האיגוד לפעול לפי הכללים הבאים:

למלא אחר התקנון וההוראות.

לא לנהוג באופן העלול לפגוע באיגוד ומטרותיו.

על החבר למלא אחר החלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד.

לשלם מיסי החבר ו/או כל מס אחר, באופן ובשיעור שיקבע על ידי הועד הארצי.

גמלאים, חברי כבוד, פטורים מתשלום מס חבר.

הזכות לבחור נתונה לחבר מלא.

הזכות להיבחר לכל תפקיד באיגוד נתונה לחבר מלא.

 1. חובות נושאי תפקידים

חבר הנושא תפקיד באיגוד, חב חובת אמונים וחובת זהירות לאיגוד, לא יטול חלק בפעילות, או לא ישא בתפקיד שכתוצאה מהם הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים עם תפקידו באיגוד, או לפעול בניגוד למטרותיו.

סבר חבר האיגוד כי נושא תפקיד באיגוד מצוי במצב של ניגוד עניינים, או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, יפנה ליועץ המשפטי של הר"י, אשר יעביר המלצתו לוועדת הביקורת.

 1. מוסדות האיגוד

אסיפה כללית.

ועד האיגוד.

יו"ר האיגוד.

ועדת בחינות.

ועדת ביקורת.

ועדת תקנון.

 1. אסיפה שלא מן המניין

א. תכונס בהחלטה של 66% מכלל חברי הועד, או לבקשת 20% מהחברים מן

     המניין של האיגוד.

ב. תכונס תוך שבועיים מיום ההחלטה.

ג.  נוהל כינוס אסיפה שלא מן המניין כמו בנוהל כינוס אסיפה מן המניין.

ד. במקרה והאסיפה שלא מן המניין תצביע אי אמון ביו"ר האיגוד תיפסק כהונתו לאלתר ויבחר יו"ר חדש באותה אסיפה.

ה. במקרה בו התפטר הועד או הוחלט לפזרו ימשיך הועד היוצא לכהן ולמלא תפקידו עד לבחירת ועד חדש באסיפה שתוזמן מחדש.

 1. האסיפה הכללית

האסיפה הכללית הינה המוסד העליון של האיגוד.

תפקידי האסיפה הכללית:

א. קבלת החלטות בכל נושא שיועלה.

ב. קבלת דו"ח הועד כולל (יו"ר, מזכיר, גזבר), לרבות דו"ח כספי.

ג. קבלת דו"ח ועדת ביקורת.

ד. בחירת נציגי מוסדות האיגוד, יו"ר האיגוד, ועד, ועדת ביקורת, ועדת תקנון.

בחירות לנציגי האיגוד יערכו כל שנתיים.

ה. שינויים בתקנון.

ו. קבלת חברים חדשים או סילוק חבר.

ז. דיון והחלטה בנושאים שעל סדר היום שנשלח לחברים 30 יום קודם לכן.

ח. החלטות האסיפה הכללית מחייבות.

ט. האסיפה הכללית מתכנסת פעם בשנה.

י. אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס ברוב של 66%.

יא. מועד האסיפה הכללית ומיקומה יקבע על ידי הועד. הזמנות ישלחו לפחות 30 יום מראש ויכללו את סדר היום.

יב. הועד יידע את הר"י בדבר קיום האסיפה הכללית, מועדה ומיקומה ויזמן אותה להשתתף.

יג. סדר היום יקבע ע"י הועד. נושא שלא יכלל בסדר היום כפי שפורסם לא ידון אלא באם יוחלט על כך ברוב קולות ע"י האסיפה.

יד. האסיפה הכללית תהיה בעלת רוב חוקי באם נוכחים בה לפחות מחצית מהחברים בעלי זכות הבחירה. באם לא יהיה מנין חוקי, תדחה האסיפה למשך שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר שהוא.

טו. ההחלטות תתקבלנה ברוב קולות. באם הקולות בהצבעה יהיו שקולות, תערך הצבעה חוזרת לאחר הפסקה של 15 דקות. במקרה של שוויון חוזר, יכריע קולו של יו"ר הועד.

טז. ההצבעה תהיה גלויה בהרמת ידיים אלא אם כן תתבקש הצבעה חשאית ע"י 15% מהמשתתפים.

 1. בחירות

הזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מלא בלבד.

הבחירות יערכו אחת לשנתיים במהלך אסיפה כללית פרופסיונלית.

הודעה על מועד הבחירות תתפרסם שלושה חודשים לפני קיום האסיפה.

שלושה חודשים לפני מועד אסיפה על הבחירות, יבחר הועד בשלושה חברים אשר יכהנו כועדת בחירות אשר מרגע היבחרם ינהלו את כל הליך הבחירות עד לבחירות עצמם. חברי ועדת הבחירות יהיו בלתי תלויים ואינם מכהנים או אינם מועמדים לכל תפקיד במוסדות האיגוד.

במקרה של שוויון קולות בהצבעה תערך הצבעה נוספת לאחר 15 דקות הפסקה לפחות ובאם גם אז יהיה שוויון, תכריע ועדת הבחירות בין המועמדים (בשיטת ההגרלה או רוטציה בהסכמה או כל שיטה שתמצא הועדה לנכון).

הבחירות יהיו חשאיות וישירות.

במקרה שמספר הבוחרים יהיה פחות מפי ארבע ממספר בעלי התפקידים, תדחה הצבעה למועד אחר.

וועדת הבחירות בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים המלאים הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון.

ההזמנה לבחירות תשלח לכל בעל זכות בחירה בכתב, בדואר וגם בדואר אלקטרוני לא פחות מ- 45 יום לפני מועד עריכת הבחירות. בהזמנה יצויין במפורש סעיף הבחירות, שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי ודרך הבחירה.

כל ערעור בנושא הבחירות יבחן ע"י ועדת הביקורת והחלטתה תהיה סופית.

ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד ותפרט את הקריטריונים הדרושים. יש להגיש מועמדות לתפקיד עד 15 יום לפני מועד הבחירות.

חבר המעונין להציג את מועמדות חייב להסדיר את חובותיו הן להר"י והן לאיגוד ולעשות זאת עד 30 יום לפני הבחירות.

כל מועמד זכאי להציב משקיף מטעמו במעמד ספירת הקולות ע"י וועדת הבחירות.

ועדת הבחירות תודיע בכתב לכל החברים בתום 3 ימים ממעמד קיום הבחירות אודות התוצאות, ותדווח עליהן להר"י  בצירוף פרוטוקול בחירות.

חבר שנבחר כיו"ר, או כחבר ועד, יפנה תפקיד קודם שהיה לו ובמקומו ימונה חבר אחר בעל הקולות הרבים אחריו.

האחריות לביצוע נוהל בחירות מוטלת על וועד האיגוד.

העברת התפקיד בין הגיזברים והחלפת מורשי חתימה באיגוד לאחר הליך הבחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך 30 יום לכל המאוחר מיום קיומם.

 1. ועד האיגוד

א. הועד הינו המוסד המבצע של האיגוד, מתפקידו לייצג את האיגוד ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית. וועד האיגוד לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.

ב. הועד רשאי להאציל מסמכויותיו לועדות מיוחדות, קבועות או אד הוק שימנה לפי הצורך.

ועד האיגוד ימנה 5 חברים, שייבחרו ע"י האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים.

הועד יבחר בישיבתו הראשונה לאחר היבחרו מזכיר, גזבר.

הועד ימנה את ועדת הבחינות בהתאם להחלטתו.

כל עוד לא החליט הועד אחרת, מורשי החתימה לצורך ניהול העניינים הכספיים של האיגוד יהיו היו"ר, הגזבר והמזכיר  כל חתימה של שנים מהם, יחייבו את האיגוד. מורשה חתימה שנבצר ממנו למלא תפקידו לתקופה ארוכה מ-3 חדשים, תבוטל חתימתו בח-ן האיגוד, וועד האיגוד ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר.

הועד אחראי קבוצתי על פעולותיו בפני האיגוד.

החלטות הועד ישלחו לכל החברים.

הועד מחליט בנושא מיסי חבר שעורם ואופן תשלומם. על שינוי בשיעור דמי החבר יש לקבל אישור הר"י.

במקרה של התפטרות חבר ועד או שנבצר ממנו למלא תפקידו מכל סיבה שהוא יצטרף לועד החבר הבא אחריו ברשימת הועד.

הועד רשאי להעסיק עובד/ים ונותני שירותים לפי הצורך. העסקתם יקבעו בחוזה בכתב. כל חוזה מחייב תאום עם הר"י ואישור יועמ"ש הר"י.

חבר ועד יוכל לכהן בועד עד שלוש כהונות רצופות לאחר תום שלוש כהונות רצופות, תידרש תקופת צינון של כהונה אחת לפחות.

ישיבות הועד יתקיימו פעמיים בשנה לפחות ויהיו חוקיות במידה ומספר חברי הועד המשתתפים בה יהיו לפחות שלושה. במקרה של שיוויון קולות בהכרעת הוועד- יכריע קולו של היו"ר.

הועד יתעד את החלטותיו והנימוקים בצידם בפרוטוקולים כתובים.

במקרה ופחת מספר חברי הועד לפני תום הכהונה, למטה משלושה חברים יכנסו חברי הועד הנותרים אסיפה כללית בתוך שישים יום לצורך בחירות של חברי ועד כולו (פרט ליו"ר).

התפטרות חברי הועד אינה מפטרת את היו"ר אך דורשת בחירות תוך שישים יום מיום ההתפטרות.

ועד נבחר מחוייב בכל ההתחייבויות (משפטיות וכספיות) של הועד היוצא כל עוד התקבלו בהתאם לתקנון, ובכפוף לכל דין.

חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד אך רשאי לקבל  החזר הוצאות על סמך אישורים מתאימים וקבילים.

חבר וועד שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו הזדמנות לטעון טענותיו בפני הוועד.

 1. יו"ר האיגוד

א. היו"ר פועל בסמכות האסיפה הכללית.

ב. היו"ר הוא בא כוח הרשמי והמייצג של האיגוד הן כלפי פנים והן כלפי חוץ כל עוד לא נקבע אחרת ע"י הועד.

ג. היו"ר יוכל לכהן עד שתי כהונות רצופות בלבד.

ד. חבר המבקש להגיש מועמדותו לתפקיד יו"ר, יגישה בכתב לועדת הבחירות,  לא יאוחר מ 15 יום טרם קיום האסיפה הכללית.

ה. יו"ר האיגוד יקבע את סדרי עבודת הועד ובלבד שהועד יתכנס לפחות אחת לחודשיים.

ו. היו"ר יכנס ישיבות מיוחדות באם יתבקש לעשות כך ע"י שניים מחברי הועד בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה.

ז. בהעדרו של היו"ר מכל סיבה שהיא ימלא את מקומו המזכיר, זאת בלבד שהחלפה שכזו לא תעלה על שישה חודשים רצופים.

   מעל לשישה חודשים, יש לארגן בחירות חדשות.

ח.במקרה של התפטרות היו"ר או נבצר ממנו לכהן כיו"ר, תכונס אסיפה כללית שלא מן המניין, 3 חודשים לאחר ההתפטרות או מיום

   שנבצר ממנו ויבחר יו"ר חדש.

 1. ועדת ביקורת

תבחר ע"י האסיפה הכללית.

תמנה 3 איש.

היו"ר וחברי וועדת הביקורת יבחרו ע"י האסיפה הכללית.

חברי הועדה לא ישאו תפקיד אחר האיגוד.

כל חבר מלא רשאי לפנות לועדה בכל נושא, ומעיקר תפקידיה לבדוק את העניינים הכספיים של האיגוד ואת חוקיות ההחלטות .

בסמכות הועדה לקבל לעיון כל חומר.

תפקיד הועדה:

לבקר את פעולות הועד, את הגזבר.

לקבל ערעורים בכל הקשור לבחירות, לקבלת חברים, להפסקת חברות של חברים ולדון בנושא.

 1. ועדת תקנון

תבחר ע"י האסיפה הכללית.

תמנה שלושה אנשים.

היו"ר וחברי הוועדה יבחרו ע"י האסיפה הכללית.

תפקיד הועדה:

לנסח כל הצעה שתוגש לשינוי התקנון להציע שינויים בתקנון.

להציע שינויים בתקנון.

לפרש את התקנון בהיוועצות עם יועמ"ש של הר"י.

במקרה של חילוקי דעות בפרוס התקנון יכריע יו"ר ועדת התקנון לאחר התייעצות עם חברים בועדה.

כל חבר רשאי לפנות לועדה.

שינוי בתקנון מחייב הצבעה של לפחות 2/3 מהחברים וטעון אישור היועץ

המשפטי של הר"י והועד המרכזי. השינויים המוצעים על ידי הוועדה יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, לאחר שנשלחו לחברים עד 30 ימים לפני האסיפה.

 1. מזכיר

המזכיר ינהל את רישומי הפרוטוקול של ישיבות הועד והאסיפה הכללית.

משמש ממלא מקום ליו"ר בהעדרו.

אחראי להוצאת וקבלת תכתובת עם גורמי חוץ כמו גם חברים.

 1. גזבר

א. יתכנן את המימון והפעילות הכלכלית של האיגוד.

ב. יתכנן כל נושא כלכלי אשר הועד או האסיפה הכללית יטילו עליו.

ג. יגיש דו"ח כספי לאסיפה הכללית לפחות פעם בשנתיים ולועד מדי שנה.

ד. יבוקר ע"י ועדת ביקורת.

ה. יעביר את דוחות האיגוד להר"י ויתאם את הפעילות הכלכלית של האיגוד

     עם מחלקת החשבונות של הר"י.

 1. ועדת בחינות

תיבחר ע"י ועד האיגוד.

תמנה שלושה חברים.

יו"ר ימונה ע"י ועד האיגוד.

מתפקידה להכין את בחינות שלב א' ושלב ב' ולאייש את הבוחנים במהלך בחינות שלב ב'.

 1. פירוק

במקרה של פירוק האיגוד מכל סיבה שהיא, יועבר הנושא למזכירות הר"י אשר תקבע העברתו לאיגוד דומה בהר"י.